ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บล็อกจริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิตของ นางสาวทิพวัลย์ พยัควัลย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ะ

โครงการสอน


รหัสวิชา GE 2101 วิชาจริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์สมคิด
สถานที่ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ อาคาร 2 ห้อง 223
เวลาที่สะดวกในการติดต่อ วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. โทรศัพท์ 086-7586131

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาอุดมคติของการดำเนินชีวิต เกณฑ์การตัดสินทางจริยธรรมตามหลักปรัชญาต่างๆและศึกษาอุดมคติ หลักคำสอน แนวทางดำเนินชีวิตเพื่อการบรรลุอุดมคติของศาสนาต่างๆตลอดจนให้มีการฝึกอบรมสมาธิ ตามแนวศาสนาในวิธีต่างๆด้วย

แนวความคิด/ความคิดรวบยอด(รายวิชา)
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกำเนิด ความหมายของชีวิต อุดมคติของชีวิตต่างๆหลักการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนทางศาสนา ปัญหาและการแก้ปัญหาชีวิต เพื่อบรรลุอุดมตติของศาสนา ชีวิตที่มีสันติสุขและสันติภาพ ตลอดจนการนำความรู้เรื่องสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์
1.มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพิจารณาความจริงของชีวิตอย่างถูกต้อง
2.มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาและปรัชญาตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
3.มีความรู้ความเข้าใจและรู้จักแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยหลักธรรมของศาสนา
4.มีความสามารถดำรงชีวิตในสังคมไทยได้อย่างมีสันติสุขและสันติภาพ
5.มีความรู้เรื่องสมาธิและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
6.มีความรู้เรื่องเกณฑ์การตัดสินจริยธรรมในทรรศนะต่างๆได้
ข้อสอบอัตนัย 20 ข้อ จากเนื้อหาบทที่ 1-3 และการบรรยายเพิ่มเติมในชั้นเรียน
1.2 คะแนนปลายภาค 40 คะแนน
ข้อสอบปรนัย 80 ข้อ ( มีเวลาสอบ 1 ชั่วโมง )

เกณฑ์การประเมินผล
การประเมินผลการเรียน ค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ
A ดีเยี่ยม 4.0 ระดับคะแนน 90-100
B+ ดีมาก 3.5 ระดับคะแนน 80-89
B ดี 3.0 ระดับคะแนน 70-79
C+ ดีพอใช้ 2.5 ระดับคะแนน 60-69
C พอใช้ 2.0 ระดับคะแนน 50-59
D+ อ่อน 1.5 ระดับคะแนน 40-49
D อ่อนมาก 1.0 ระดับคะแนน 30-39
E ตก 0.0 ระดับคะแนน 0-29
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ